MENIU
Expertiza
Soluționarea litigiilor
Drept fiscal
Drept administrativ
Drept comercial și societar
Insolvență
Dreptul muncii
Drept penal

Avocații IPV s-au specializat în soluționarea litigiilor, asigurând asistența și reprezentarea juridică a clienților în litigii din diverse materii de drept: fiscal, administrativ, comercial, insolvență, civil, dreptul muncii etc.. Dobândind o vastă experiență în acest domeniu de expertiză, suntem calificați pentru susținerea clienților în rezolvarea eficientă a diverselor litigii de afaceri ale acestora, dar și în asigurarea de soluții juridice practice pentru problemele care apar în activitatea lor curentă.

Serviciile noastre vizează asistarea și reprezentarea clienților atât în fazele prealabile sau alternative de soluționare amiabilă a litigiilor (mediere, proceduri administrative obligatorii, conciliere directă etc.), cât și în faza jurisdicțională (în fața tuturor instanțelor judecătorești și curților de arbitraj din România, a curții constituționale române și a altor organe române cu jurisdicție specială) și cea execuțională (procedurile din executarea silită).

În activitatea specifică de asistență juridică, strategiile și soluțiile stabilite pentru apărarea intereselor clienților noștri au în vedere – în mod obligatoriu - și opiniile din doctrina juridică, practica instanțelor judecătorești și arbitrale române, deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de interpretare și aplicare unitară a legii, deciziile Curții Constituționale, precum și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Taxele, impozitele, contribuțiile sociale și alte obligații fiscale impuse de lege reprezintă un aspect inevitabil pentru orice afacere, influențând orice decizie din activitatea curentă a unei companii. Frecvent, contribuabilii sunt supuși controalelor organelor fiscale centrale și/sau locale care au tendința unei abordări de forță față de contribuabilii verificați, iar după cum atestă practica, controalele se finalizează, de cele mai multe ori, cu stabilirea de obligații fiscale principale suplimentare și de accesorii aferente, în cuantum din ce în ce mai însemnat.

Avocații IPV sunt pregătiți să vă sprijine în prevenirea și combaterea abuzurilor organelor fiscale, având expertiza necesară dobândită prin implicarea în cauze complexe de contencios fiscal.

Clienții beneficiază de serviciile noastre atât în cadrul controlului fiscal, cât și în căile de atac administrativă (contestația prealabilă obligatorie) și judiciară (acțiune de contencios administrativ în anulare) împotriva actelor administrative fiscale nelegale (în general, decizii de impunere) emise de organele fiscale.

Totodată, pentru evitarea prejudiciilor grave pe care clienții le-ar putea suferi prin executarea imediată a unor sume importante de bani, acordăm asistență juridică eficientă pentru suspendarea judiciară a executării deciziilor nelegale ale fiscului până la soluționarea acțiunii în anularea acestor acte fiscale.

Alături de serviciile acordate în contenciosul administrativ fiscal, avocații noștri se implică și în faza de executare silită (pe care organele fiscale o demarează în baza actelor administrative fiscale emise de acestea) prin formularea de contestații la executare, de cereri de suspendare a executării silite și alte cereri specifice.

Orice activitate economică implică, pe lângă relațiile comerciale cu partenerii de afaceri privați, inevitabile raporturi de drept administrativ cu statul român și cu diversele organe ale sale.

Raporturile juridice cu autoritățile publice centrale sau locale sunt dominate de regimul de putere publică, de prerogativa exorbitantă a acestor autorități de a emite acte administrative unilaterale normative sau individuale care sunt executorii din oficiu. Aceasta așezare legală a lucrurilor impune o dinamică aparte relațiilor cu statul și organele sale, particularii fiind puși în situația de a face obiectul unor proceduri administrative și, după finalizarea acestora, în fața faptului implinit de a se adresa justiției pentru nelegalitatea deciziilor adoptate, cu putere executorie, de către administrație.

Echipa noastră de avocați sprijină clienții în derularea raporturilor cu diferite autorități ale statului, asistându-i în timpul procedurilor administrative (în special, de control), precum și în demararea căilor de atac administrativ-jurisdicționale, administrative (pentru revocare) și contencioase (pentru anulare, în caz de nerevocare în prealabil) împotriva actelor nelegale emise de autoritățile publice sau de alți subiecti de drept asimilați acestora.

De multe ori, interesele de afaceri implică pe clienți și în raporturi juridice bilaterale în cadrul diverselor contracte administrative al căror regim juridic este dominat de regula potrivit căreia principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public. Serviciile noastre specifice vizează atât fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, cât şi orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ.

Totodată, acordăm asistență juridică eficientă și în formularea și susținerea cererilor speciale de contencios administrativ, cum ar fi excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ până la soluționarea acțiunii în anularea unui astfel de act nelegal, executarea silită a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materia contenciosului administrativ etc..

Serviciile juridice ale IPV Avocați sunt acordate și în diverse materii speciale din sfera dreptului și contenciosului administrativ: activitatea de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; controlul administrativ contravențional și contenciosul contravențional; achiziții publice; procedura aprobării tacite (ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice); soluționarea petițiilor și a cererilor privind liberul acces la informaţiile de interes public etc..

Funcționarea armonioasă a unei societăți începe de la conceperea actului constitutiv, continuă cu organizarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor, ținerea la zi a registrelor corporatiste şi gestionarea altor evenimente din viaţa companiei.

De asemenea, relațiile dintre consiliul de administrație cu acţionarii companiei a constituit dintotdeauna o chestiune sensibilă. Dacă se dorește şi finanțarea de pe pieţele de capital, atunci calitatea serviciilor de avocatură devine şi mai importantă.

Echipa IPV vă poate asista în procesul de înființare a societății, de modificare a actelor constitutive, de convocare şi ținere a adunărilor generale ale acţionarilor/asociaţilor sau ale consiliului de administraţie, de legală înregistrare a actelor la Registrul Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Sibex, Depozitarul Central etc.. De asemenea, avocaţi competenţi vă vor susţine şi în proiectele de achiziţie a altor societăţi, de fuziune sau divizare a companiei, precum și în încheierea de contracte comerciale și în redactarea draftului acestora.

În istoria oricărei companii, pot apărea dificultăți în asigurarea fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor către diverși furnizori și creditori ai acesteia, stare de fapt ce poate determina intrarea în insolvență a companiei fie la cererea sa, fie la cererea unuia sau unora dintre creditori.

Serviciile juridice din acest domeniu se adresează atât debitorilor, cât și creditorilor și constau în asistență și reprezentare juridică în cadrul diverselor faze și acțiunilor specifice care caracterizează aceasta procedură specială a insolvenței. Avocații IPV consiliază și asistă clienții atât în procedurile de prevenire a insolvenței (mandat ad-hoc, concordat preventiv), cât și în procedura propriu-zisă a insolvenței (reorganizare judiciară, faliment).

Totodată, oferim serviicile noastre și persoanelor față de care s-a formulat acțiune în atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere, precum şi a oricăror altor persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului.

Raporturile juridice de muncă sunt reglementate de lege în sensul unei protecții multilaterale a angajatului-persoană fizică în defavoarea profesioniștilor angajatori față de care se prezumă că au o putere economică mult mai mare care le permite să-și apere interesele mai ușor decât angajații. O astfel de dinamică a raporturilor juridice de muncă impune companiilor necesitatea unei organizări deosebite a acestui aspect al activității lor curente.

Serviciile noastre din domeniul dreptului muncii constau atât în consultanță juridică cu privire la contractele colective sau individuale de muncă, la regulamente (intern, de organizare și funcționare etc.), la diferite instrucțiuni interne, la procedurile de concediere colectivă sau individuală, cât și la asistență și reprezentare juridică în litigiile izvorâte din raporturile de muncă.

În activitatea curentă de afaceri pot fi frecvente situațiile în care la plângerea unor persoane sau la sesizarea unor instituții ale statului, anumite tranzacții sau circuite economice mai complexe să fie calificate de către organele de cercetare penală ca fiind indicatori privind săvârșirea de fapte ilicite de natura penală.

Astfel, adiacent serviciilor juridice asigurate în sfera afacerilor, acordăm clienților, în special corporativi, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarelor penale de natură economică sau fiscală, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza judiciară (în fața instanțelor penale competente).

Experiența echipei noastre în avocatura specifică de business permite acesteia stabilirea de strategii, precum și susținerea argumentelor (care de cele mai multe ori, sunt din afara sferei penale) ce se constituie ca apărări pentru a răspunde acuzațiilor penale, pentru a demonstra că situația de fapt nu relevă existența unor fapte penale. 

Soluționarea litigiilor

Avocații IPV s-au specializat în soluționarea litigiilor, asigurând asistența și reprezentarea juridică a clienților în litigii din diverse materii de drept: fiscal, administrativ, comercial, insolvență, civil, dreptul muncii etc.. Dobândind o vastă experiență în acest domeniu de expertiză, suntem calificați pentru susținerea clienților în rezolvarea eficientă a diverselor litigii de afaceri ale acestora, dar și în asigurarea de soluții juridice practice pentru problemele care apar în activitatea lor curentă.

Serviciile noastre vizează asistarea și reprezentarea clienților atât în fazele prealabile sau alternative de soluționare amiabilă a litigiilor (mediere, proceduri administrative obligatorii, conciliere directă etc.), cât și în faza jurisdicțională (în fața tuturor instanțelor judecătorești și curților de arbitraj din România, a curții constituționale române și a altor organe române cu jurisdicție specială) și cea execuțională (procedurile din executarea silită).

În activitatea specifică de asistență juridică, strategiile și soluțiile stabilite pentru apărarea intereselor clienților noștri au în vedere – în mod obligatoriu - și opiniile din doctrina juridică, practica instanțelor judecătorești și arbitrale române, deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de interpretare și aplicare unitară a legii, deciziile Curții Constituționale, precum și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Drept fiscal

Taxele, impozitele, contribuțiile sociale și alte obligații fiscale impuse de lege reprezintă un aspect inevitabil pentru orice afacere, influențând orice decizie din activitatea curentă a unei companii. Frecvent, contribuabilii sunt supuși controalelor organelor fiscale centrale și/sau locale care au tendința unei abordări de forță față de contribuabilii verificați, iar după cum atestă practica, controalele se finalizează, de cele mai multe ori, cu stabilirea de obligații fiscale principale suplimentare și de accesorii aferente, în cuantum din ce în ce mai însemnat.

Avocații IPV sunt pregătiți să vă sprijine în prevenirea și combaterea abuzurilor organelor fiscale, având expertiza necesară dobândită prin implicarea în cauze complexe de contencios fiscal.

Clienții beneficiază de serviciile noastre atât în cadrul controlului fiscal, cât și în căile de atac administrativă (contestația prealabilă obligatorie) și judiciară (acțiune de contencios administrativ în anulare) împotriva actelor administrative fiscale nelegale (în general, decizii de impunere) emise de organele fiscale.

Totodată, pentru evitarea prejudiciilor grave pe care clienții le-ar putea suferi prin executarea imediată a unor sume importante de bani, acordăm asistență juridică eficientă pentru suspendarea judiciară a executării deciziilor nelegale ale fiscului până la soluționarea acțiunii în anularea acestor acte fiscale.

Alături de serviciile acordate în contenciosul administrativ fiscal, avocații noștri se implică și în faza de executare silită (pe care organele fiscale o demarează în baza actelor administrative fiscale emise de acestea) prin formularea de contestații la executare, de cereri de suspendare a executării silite și alte cereri specifice.

Drept administrativ

Orice activitate economică implică, pe lângă relațiile comerciale cu partenerii de afaceri privați, inevitabile raporturi de drept administrativ cu statul român și cu diversele organe ale sale.

Raporturile juridice cu autoritățile publice centrale sau locale sunt dominate de regimul de putere publică, de prerogativa exorbitantă a acestor autorități de a emite acte administrative unilaterale normative sau individuale care sunt executorii din oficiu. Aceasta așezare legală a lucrurilor impune o dinamică aparte relațiilor cu statul și organele sale, particularii fiind puși în situația de a face obiectul unor proceduri administrative și, după finalizarea acestora, în fața faptului implinit de a se adresa justiției pentru nelegalitatea deciziilor adoptate, cu putere executorie, de către administrație.

Echipa noastră de avocați sprijină clienții în derularea raporturilor cu diferite autorități ale statului, asistându-i în timpul procedurilor administrative (în special, de control), precum și în demararea căilor de atac administrativ-jurisdicționale, administrative (pentru revocare) și contencioase (pentru anulare, în caz de nerevocare în prealabil) împotriva actelor nelegale emise de autoritățile publice sau de alți subiecti de drept asimilați acestora.

De multe ori, interesele de afaceri implică pe clienți și în raporturi juridice bilaterale în cadrul diverselor contracte administrative al căror regim juridic este dominat de regula potrivit căreia principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public. Serviciile noastre specifice vizează atât fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, cât şi orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ.

Totodată, acordăm asistență juridică eficientă și în formularea și susținerea cererilor speciale de contencios administrativ, cum ar fi excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ până la soluționarea acțiunii în anularea unui astfel de act nelegal, executarea silită a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materia contenciosului administrativ etc..

Serviciile juridice ale IPV Avocați sunt acordate și în diverse materii speciale din sfera dreptului și contenciosului administrativ: activitatea de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; controlul administrativ contravențional și contenciosul contravențional; achiziții publice; procedura aprobării tacite (ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice); soluționarea petițiilor și a cererilor privind liberul acces la informaţiile de interes public etc..

Drept comercial și societar

Funcționarea armonioasă a unei societăți începe de la conceperea actului constitutiv, continuă cu organizarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor, ținerea la zi a registrelor corporatiste şi gestionarea altor evenimente din viaţa companiei.

De asemenea, relațiile dintre consiliul de administrație cu acţionarii companiei a constituit dintotdeauna o chestiune sensibilă. Dacă se dorește şi finanțarea de pe pieţele de capital, atunci calitatea serviciilor de avocatură devine şi mai importantă.

Echipa IPV vă poate asista în procesul de înființare a societății, de modificare a actelor constitutive, de convocare şi ținere a adunărilor generale ale acţionarilor/asociaţilor sau ale consiliului de administraţie, de legală înregistrare a actelor la Registrul Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Sibex, Depozitarul Central etc.. De asemenea, avocaţi competenţi vă vor susţine şi în proiectele de achiziţie a altor societăţi, de fuziune sau divizare a companiei, precum și în încheierea de contracte comerciale și în redactarea draftului acestora.

Insolvență

În istoria oricărei companii, pot apărea dificultăți în asigurarea fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor către diverși furnizori și creditori ai acesteia, stare de fapt ce poate determina intrarea în insolvență a companiei fie la cererea sa, fie la cererea unuia sau unora dintre creditori.

Serviciile juridice din acest domeniu se adresează atât debitorilor, cât și creditorilor și constau în asistență și reprezentare juridică în cadrul diverselor faze și acțiunilor specifice care caracterizează aceasta procedură specială a insolvenței. Avocații IPV consiliază și asistă clienții atât în procedurile de prevenire a insolvenței (mandat ad-hoc, concordat preventiv), cât și în procedura propriu-zisă a insolvenței (reorganizare judiciară, faliment).

Totodată, oferim serviicile noastre și persoanelor față de care s-a formulat acțiune în atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere, precum şi a oricăror altor persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului.

Dreptul muncii

Raporturile juridice de muncă sunt reglementate de lege în sensul unei protecții multilaterale a angajatului-persoană fizică în defavoarea profesioniștilor angajatori față de care se prezumă că au o putere economică mult mai mare care le permite să-și apere interesele mai ușor decât angajații. O astfel de dinamică a raporturilor juridice de muncă impune companiilor necesitatea unei organizări deosebite a acestui aspect al activității lor curente.

Serviciile noastre din domeniul dreptului muncii constau atât în consultanță juridică cu privire la contractele colective sau individuale de muncă, la regulamente (intern, de organizare și funcționare etc.), la diferite instrucțiuni interne, la procedurile de concediere colectivă sau individuală, cât și la asistență și reprezentare juridică în litigiile izvorâte din raporturile de muncă.

Drept penal

În activitatea curentă de afaceri pot fi frecvente situațiile în care la plângerea unor persoane sau la sesizarea unor instituții ale statului, anumite tranzacții sau circuite economice mai complexe să fie calificate de către organele de cercetare penală ca fiind indicatori privind săvârșirea de fapte ilicite de natura penală.

Astfel, adiacent serviciilor juridice asigurate în sfera afacerilor, acordăm clienților, în special corporativi, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarelor penale de natură economică sau fiscală, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza judiciară (în fața instanțelor penale competente).

Experiența echipei noastre în avocatura specifică de business permite acesteia stabilirea de strategii, precum și susținerea argumentelor (care de cele mai multe ori, sunt din afara sferei penale) ce se constituie ca apărări pentru a răspunde acuzațiilor penale, pentru a demonstra că situația de fapt nu relevă existența unor fapte penale.